български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
 

Професионална квалификация и ключови компетентности

 

 

 
 
източник на финансиране: Оперативна програма : "Развитие на човешките ресурси"  
   
   
   
   
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Образователни услуги по програми „Аз мога” BG051PO001-2.1.11 и „Аз мога повече” BG051PO001-2.1.14

 Програма „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1, професия  «Сътрудник в малък и среден бизнес»

 Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Основна област на интервенция 2.1: „Подобряване адаптивността на заетите лица”

Период на реализация:  от 2010 – продължава

Ключови компетентности

Езикови обучения

Компютърни обучения

 

 

 

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално