български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
актуално
     
* Сдружение „Знание” набира желаещи за курсове по Английски език и Компютърна подготовка.
     
     
     
  виж ощe виж още  
     
 
 
 
 
 
 

Сдружение „Знание” Ловеч е Форум – център от 2005 година.

Инициирането и организирането на качествена широка публична дискусия е демократичен процес, който подкрепя местното развитие и формира гражданска позиция и участие във вземането на решения.
 
 

Форумът е ефективен инструмент за гражданско участие. Той дава възможност на местно, регионално или национално ниво, гражданите да участват в обсъждането на дадена тема или проблем. Главната цел на форума е да се намери разрешение на проблема, чрез обсъждане на различни гледни точки, предложения на различни варианти за решение и с консенсус се приеме най-добрият от тях. 
Ясната структура, задължителните елементи и непроменяеми принципи са предпоставка за успешен и ефективен форум процес.
Сдружение “Знание” – Ловеч вече е с опит в координирането на обществени форуми. Екипът на Знание е обучен за иницииране, модериране и координиране на форум-процес в рамките на програма “Обществен форум” 2000-2007 на Швейцарската Агенция за Развитие и Сътрудничество (ШАРС)

  Форум "Активни граждани - открита местна власт"
  Форум Мизия
  Форум „Лидер”
  Обществен Форум „Регенерация – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч”
  Обществен форум Летница
  Еко форум с. Дойренци
   
  Форум Мизия - постигане на консенсус за регионална иновационна стратегия на Северния централен и Северозападния район за планиране (финансиран от ШАРС и 6-та Рамкова програма на ЕС).
Резултати:
- повишаване конкурентноспособноста на региона
- сътрудничество между бизнеса и науката
- увеличаване потенциала за въвеждане на иновации и за научна и развойна дейност
 
нагоре  
 
     
  Форум „Лидер” – партньорство за устойчиво местно развитие за подготовка на общините Левски, Летница и Пордим за работа по програмата за развитие на селските райони (финансиран програма ФАР на ЕС, Развитие на гражданското общество 2004) Резултати:
- Приета стратегия за местно развитие
- Постигнат консенсус по мерките и приоритетните области на стратегията
- Учредено и регистрирано сдружение “Местна инициативна група – Летница, Левски, Пордим”
 
 
нагоре  
 
     
  Обществен Форум „Регенерация – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч” за консолидиране на мнение за подготовка на проекти за кандидатстване по Национална оперативна програма „Регионално развитие” (финансиран от Кантон Берн чрез Болкан Асист, община Ловеч)
Резултати:
- Подпомагане на Община Ловеч в разработването на проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС
- Разработени три идеи за регенерационни проекти
- Дискусиите дадоха възможност на представителите на общинската администрация да установят нагласите на гражданите, институциите и бизнеса за реализиране на регенерационни проекти на територията на общината.
- Обществеността в Ловеч се запозна с намеренията на администрацията по отношение на използването на средствата от структурните фондове
 
 
нагоре  
 
     
  Обществен форум Летница – Реализация на младите хора в малката община (финансиран от ШАРС чрез Болкан Асист, Община Летница).
Резултати:
- Доброволен труд положен от участниците (общо 1 248 часа)
- Отправени препоръки от участниците към форума до различни институции в Община Летница.
- Възникнали идеи за проекти по време на форума
- 7 разработени и реализирани проекта
 
 
нагоре  
 
     
  Еко форум с. Дойренци за постигане на консенсус за облагородяване на жизненото пространство в с. Дойренци (финансиран по програма “Местни ЕкоИнициативи” на Фондация ЕкоОбщност)
Резултати:
- Иницииран форум процес за дискутиране и предприемане на конкретни действия за подобряване на жизнената среда в село Дойренци
- Разработени индикатори и приоритети за устойчиво екологично развитие на селото и стратегия
- Постигнато партньорство между институциите за преодоляване на проблемите на жизнената среда в селото.
- Подобрени знания и умения за разработване и управление на проекти на формални и неформални лидери от село Дойренци.
 
 
нагоре  
 
   
 
Предстоящи обучения
  Сдружение „Знание” набира желаещи за следните курсове:
* Английски език от I-во до V-то ниво
* Компютърна подготовка I ниво
* Компютърна подготовка II ниво
   
Текущи проекти
  Активни граждани ...
Послания от багри върху ...
Куклена говорилня
Инициатива за реформа в грижата ...