български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
ИНИЦИАТИВА ЗА ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА  
 

източник на финансиране: ЕСФ чрез схема BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
период на изпълнение: 01.07. 2012г – 30.10.2013г.  
Обща стойност на проекта: 170 554,92 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: IRECOOP Венето, Италия и РСО Централна Стара планина  
   

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултата в сферата на социалната икономика.

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ: Да се пренесе модел за партньорство в областта на социалната икономика, финансиран от ЕСФ по проект OSMOSI „Нови възможности за социалните предприятия” на IRECOOP Италия.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 • Координационна среща в България

• Експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнес и публичния сектор в областта на социалната икономика;

• Обучения на представители на НПО, бизнес и местна власт и работна визита;

• Практическо ръководство с описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия;

• Наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”;

• Конференция на бъдещето за обобщаване на резултатите, изводите и препоръките, с предложения за промени в нормативни документи, целящи подобряване средата за развитие на социалната икономика в България

• Информационна кампания за публичност и информираност

Публикации:

Анализ на социалното предприемачество в България

Социално предприемачество

Наръчник италианският опит в българска среда

Практическо ръководство

 

 

 
 
назад  
     
 
Текущи проекти
Актуално