български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

 

   
   
 
   
 

"ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИ ОБЩЕСТВА"

 
 
източник на финансиране: Програма ИПА  
период на изпълнение: 18.06.2010 - 18.06.2011 г.  
Обща стойност на проекта: 81 780 Евро  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Партньор по проекта  
Водеща организация: Тимочки клуб - Сърбия  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 

1. Информационни кампании в двете страни, с които  се осигурява информиране на широки кръгове от обществото за реализацията на проекта.

2.   Сравнителен анализ на регламентирането на социалните услуги в България, Сърбия и други страни членки на ЕС.

3. Информационен семинар за представяне на сравнителния анализ в Сърбия.

4. Посещение на сръбски ескперти в България за представяне на социални услуги в България. 

5. Брошура Опитът на България в процеса на деинституционализация и децентрализация на социалните услуги и ролята на гражданския сектор като инициатор и доставчик на услугите.»

6. Обучение за организациите на гражданското общество „Ролята на организациите на гражданското общество при предоставянето, управлението и проследяването на социалните услуги – опитът на България като членка на ЕС”.

 7.Обществен форум в Сърбия  - мониторинг на прилагането на местната стратегия за социална политика.

8. Застъпническа кампания, която  има за цел защитата на обществения интерес на уязвимите общности.

 9. Мониторинг на проекта и оценка, която  се извършва от страна на проектния екип от българска и сръбска страна.

 

Общата цел на проекта е да развие устойчив диалог между гражданското общество на Сърбия и България като страна-членка EС в областта на социалните услуги.

Специфични цели:

1.Подобряване на капацитета на организациите на гражданското общество  във формулирането на публични политики, анализ на политиките и застъпничество в сферата на социалните услуги.

2.Установяване  на нови партньорства между структурите на гражданското общество от Сърбия и България като страна-членка на ЕС в сферата на социалните услуги.

Публикации:

Сравнителен анализ

Сборник деинституционализация

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално