български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 

«Занимателно училище»

 
 
източник на финансиране:  Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  
период на изпълнение: април 2013 - април 2014  
Обща стойност на проекта: 75363 лева  
Изпълнител: Сдружение "Знание"  
Партньор: СОУ „Панайот Пипков” гр. Ловеч  
   
Обща цел: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на деца и ученици от ромски и турски произход чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване на  мотивацията за включване в образователния процес.

Специфична цел: Подобряване на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства от община Ловеч чрез целенасочени дейности с деца, ученици и техните учители и родители

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Срещи с родители на деца и първокласници, застрашени от отпадане 50 родители. Изработване на помагало за първокласници и техните родители с илюстрации.
 • Street education – занимателно училище на открито в кв. Дръстене и селата Дойренци, Слатина, Баховица и Лисец. 5 занимания с около 50 деца общо.
 • Занимания по интереси. Изнесени занимания на ученици в четири сфери:

              1) музика,    2) танцово изкуство, 3) театрално изкуство, 4) традиции и фолклор.

 • Обучение на учители. Две 2-дневни обучения. „Преподаване в мултикултурна среда (Учителят като модератор)” и уъркшоп „Работа с родители”
 • Подобряване на вътрешната и външната среда. Осигуряване на учебно технически средства.
 • Информационна кампания. Публично представяне на проекта. Ден на отворени врати. Информационни материали на проекта.

o   Очаквани резултати:

 • Повишени знания и умения на учениците за традиционните празници и обичаи на етническите малцинства – роми, турци, власи;
 • Развити комуникативни и речеви умения на учениците;
 • Повишен капацитет на учителите за работа в мултикултурна среда;
 • Подобрени условия в едно българско училище за учене в условия на мултикултурна среда
 • Изградени партньорски взаимоотношения между училище и неправителствена организация
 • Създадени предпоставки за ограничаване на отпадането от училище и повишаване на мотивацията за учене на деца от етнически произход
 • Повишена информираност на обществото, свързани с образователните и интеграционни проблеми на ученици от етническите малцинства
 • Създадени предпоставки за преодоляване на негативните стереотипи към деца от етническите малцинства в училище

 

 

 

 
 
назад  
     
 
Текущи проекти
Актуално