Занимателно училище (2013 – 2014)

2013 – 2014

 

Занимателно училище

 

Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

Договор: BG051PO001-4.1.05-0172

Период на изпълнение: април 2013 – април 2014 г.

Обща стойност на проекта:75 363 лв.

Изпълнител: Сдружение „Знание“

Партньор: СОУ „Панайот Пипков“ гр. Ловеч

Обща цел: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на деца и ученици от ромски произход чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване на мотивацията за включване в образователния процес.

Специфични цели: Подобряване на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства от община Ловеч чрез целенасочени дейности с деца, ученици и техните учители и родители.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Срещи с родители на деца и първокласници, застрашени от отпадане 50 родители. Изработване на помагало за първокласници и техните родители с илюстрации.
 • Street education – занимателно училище на открито в кв. Дръстене и селата Дойренци, Слатина , Баховица и Лисец. 5 занимания с около 50 деца общо.
 • Занимания по интереси. Изнесени занимания на ученици в четири сфери:
  • Музика,
  • танцово изкуство,
  • театрално изкуство,
  • традиции и фолклор.
 • Обучение на учители. Две2-дневни обучения. „Преподаване в мултикултурна среда (Учителят като модератор) и уъркшоп „Работа с родители“
 • Подобряване на вътрешната и външна среда. Осигуряване на учебно технически средства.
 • Информационна кампания. Публично представяне на проекта. Ден на отворени врати. Информационни материали по проекта.

 Резултати:

 • Повишени знания и умения на учениците за традиционните празници и обичаи на етническите малцинства – роми, турци, власи;
 • Развити комуникативни и речеви умения на учениците;
 • Повишен капацитетна учителите за работа в мултикултурната среда;
 • Подобрени условия в едно българско училище за учене в условия на мултикултурна среда;
 • Изградени партньорски взаимоотношения между училище и неправителствена организация;
 • Създадени предпоставки за ограничаване на отпадането от училище и повишаване на мотивацията за учене на деца от етнически произход.
 • Повишена информираност на обществото, свързани с образователните и интеграционни проблеми на ученици от етническите малцинства.
 • Създадени предпоставки за преодоляване на негативните стереотипи към деца от етническите малцинства в училище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *