Category Archives: Приключили Проекти

Плетена нишка (2013 – 2014)

2013 – 2014 Плетена нишка Източник на финансиране: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Живо наследство“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ Период на изпълнение: ноември 2013 – 15 август 2014 г. Обща стойност на проекта: 7 254 лева Водеща организация: Сдружение „Знание“ Партньори: СОУ „Тодор Кирков“ Обща цел: Популяризиране и оживяване на […]

Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението (2012-2014)

2012 – 2014 Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението Източник на финансиране: Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“ към Европейската комисия/DG SANCO/ Период на изпълнение: юли 2012 – май 2014 г. Водеща организация: Френската агенция за връзки с обществеността и комуникации ЛИГАРИС – БАБЕЛ пилотно в три държави – България, […]

КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции (2010-2016)

2010 – 2016 K 6 КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции. източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България период на изпълнение: 01.04.2010 – 30.09.2016 Обща стойност на проекта: около […]

Занимателно училище (2013 – 2014)

2013 – 2014   Занимателно училище   Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ Договор: BG051PO001-4.1.05-0172 Период на изпълнение: април 2013 – април 2014 г. Обща стойност на проекта:75 363 лв. Изпълнител: Сдружение „Знание“ Партньор: СОУ „Панайот Пипков“ […]

 Младите – предприемачество и гражданско участие (2013)

2013  Младите – предприемачество и гражданско участие   Източник на финансиране: Програма „Младежта в действие“ – дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство Период на изпълнение: 01.01.2013 – 31.10.2013 Обща стойност на проекта: 33 140 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловчанско читалище „Наука“  Партньори от Германия  Mitost Verein и CRISP […]

ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА (2012-2013)

2012-2013   ИНИЦИАТИВА за ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА Източник на финансиране: ЕСФ чрез схема BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” продължителност: 01 юли 2012г –31.01.2013г. Бюджет: 170 554,92 лв. Роля на Знание: Водеща организация Партньори: IRECOOP Венето, Италия и РСО Централна Стара планина.   ОСНОВНАТА ЦЕЛ  на проекта беше […]

Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ (2011-2012)

2011 – 2012 Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ Източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България Период на изпълнение:  01.12.2010 – 01.09.2012 Обща стойност на проекта: 18 000 евро Изпълнител: Сдружение „Знание“   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: […]

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ (2011 -2012)

2011 -2012   УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развирие на човешките ресурси“ Период на изпълнение: септември 2011 – септември 2012 Обща стойност на проекта: 78 591,87 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: ОУ ‚КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘ – ЛОВЕЧ И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН […]

Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП (2010-2012)

2010 – 2012   Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП Източник на финансиране: Програма „Учене през целия живот“, Леонардо да Винчи, Партньорство за познание LLL -2010-LEO-MP-07 Период на изпълнение: октомври 2010 – юли 2012 Обща стойност на проекта: 11 000 евро Водеща организация: Altindag Guidanse and research center – Ankara, Tutkey […]

Инициатива за гражданско участие(2011-2012)

2011 – 2012 „Инициатива за гражданско участие“   Източник на финансиране: Балкански Тръст за демокрация Период на изпълнение: септември 2011 – юни 2012 Обща стойност на проекта: 32 300 щ.д. Роля на „Знание“ при изпълнението на проекта: Водеща организация Партньори: БНЦП Цели: Главната цел на проекта беше да се повиши гражданското участие в процеса на взимане […]