Category Archives: Приключили Проекти

Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин

2001   Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин   Източник на финансиране: Община Угърчин Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация „Болкан  Асист“, Регионална туристическа асоциация „Стара планина“ – Габрово   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът подпомогна 32 […]

Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации

2001 -2003   Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации   Номер на договора за финансиране: партньорско споразумение от 28.11.2001 г. Източник на финансиране: програма на швейцарското правителство „ Форум – 1“ Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 12067 лева Роля на […]

Знания за всички

2001 Знания за всички   Източник на финансиране: NOVIB, чрез Сдружение „Природа назаем“ Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът създаде и промотира сред населението екологична видеотека включваща 100 учебни филма. За проучване на конкретните интереси на целевите групи бе […]

Шанс за младите

2000-2001 Шанс за младите Източник на финансирасне: Фондация „Чарлз Стюарт Мот“, чрез ФРМС Период на изпълнение: 2000 – 2001 г. Обща стойност на проекта (в лева): 22200 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът постигна успешна трудова реализация на млади хора в неравностойно […]

Езикова подготовка по немски език

1999, 2000, 2001, 2002 Езикова подготовка по немски език   Източник на финансиране: Министерство на Външните работи на Германия Период на изпълнение: 1999, 2000, 2001, 2002 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация Партньори: Община Ловеч, ДБТ Ловеч, ДОВДЛРГ „Асен Златаров“ Ловеч, ДОВДЛРГ „П. Нейкова“ Ловеч Регионална Болница.   Основни дейности […]

Утвърдил: Гражданинът!

1999 Утвърдил: Гражданинът! Източник на финансиране: Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за международно развитие Бюджетна линия: Програма подкрепа за реформа в местното самоуправление Период на изпълнение: 1999 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности в резултати по проекта: Проектът включваше  широк кръг от дейности насочени […]

Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост

1998 Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост Източник на финансиране: програма ФАР, чрез фондация „Развитие на гражданското общество“ Период на изпълнение: 1998 г. Роля на  „Знание“ при изпълнение на проекта:  Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът приключи […]

Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение

1997 Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение   Източник на финансиране: програма „ФАР ЛИЕН – микропроекти“ Период на изпълнение: 1997 г. Обща стойност на проекта: 21905 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Общини – Ловеч, Угърчин и Летница и 4 […]

СТЪПКА КЪМ УЧИЛИЩЕ

2016-2018 Проект „Стъпка към училище“   № BG05M2OP001-3.001-0002 Източник на финансиране: ЕСФ чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“     Период на изпълнение: 02/08/2016 – 02/08/2018 Обща стойност на проекта: 146 218,00 лева Партньори: Община Летница и ДГ „Ирина Бачо […]

ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

2016, 2017,2018   ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ   на „Прозрачност без граници“   В рамките на инициативата ежегодно се изследват институциите и структурите от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, районни съдилища, полиция, бизнес, медии, гражданско […]