Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“

 

Проект  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“

 

Водеща организация: Обшина Ловеч

 

Партньори: Сдружение „Знание“ и Сдружение „Граждански инициативи“

ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.056-0003-C01

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.056-0003-2014BG05M2OP001-C01

и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване

 

 

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч” се реализира по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”, Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –  КОМПОНЕНТ-2 в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Целта на проектното предложение е да допринесе за повишаването на качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представители на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.

Чрез осъществяването на проекта се гарантира подобряването на достъпа до заетост, здравеопазване и социално включване на представителите на уязвимите групи, настанени в социалното жилище и се създават условия за тяхното приобщаване и повишаване на социалния им статус.

Проектът се реализира от Община Ловеч в партньорство със Сдружение „Знание“, Сдружение „Граждански инициативи“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и е в продължение на проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница”, гр. Ловеч” на Община Ловеч.

 

Методология за идентифициране и активизиране на неактивни лица: Methodology NEETs HRD LITSA

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *